ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายยอดชาย เพียรดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางจริน พรมสี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางน้ำผึ้ง สิงห์เสน ครู โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นางอารีรัตน์ วงษ์กัญญา ครูชำนาญการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางโฉมยง พรมโส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางกัลยา ถมยางกูร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางบงกช บุญโต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางยุพาสินี สุทธิยานุช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวรัตนา หวังสุดดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวบานเย็น สิงห์คูณ ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นายเกริกวิทย์ จันทเขต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวีระวัฒน์ ดวงมณี ครูชำนาญการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางศุภวรรณ โสวภาค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวดรัลรัตน์ ดีมั่น ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางแพรรดา สิทธิโสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสุกัญญา ทองแย้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางรติมา ธงงาม จิตรแม้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอมรรัตน์ พรมมี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาววิภาดา ชาวสวน พนักงานราชการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางนฤมล ธรหาญ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวภัทรียา ทองงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวปิยนุช ดุมนิล พนักงานราชการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเอกลักษณ์ ทองแย้ม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางขวัญฤดี บุญศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนิติยาภรณ์ ไกรเสือ ครู โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางปริศนา ทรงวาจา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสำรวย กองกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสุภาพร มฤทุกุล ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวจิตราวดี จันทร์ฝอย ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตร ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายอภิสิษฐ์ เครือวัลย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางอรธิดา สว่าง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายประดับ ได้ทุกทาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวชนิดาภา แก้วจำปา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายพิชัย น่วมจะโป๊ะ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางกนกพร สาคเรศ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางนันทิกร สำราญสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยม ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางวรรณา วิโรจน์รัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุดารัตน์ ต่อดอก ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางอุษา มาลีหวล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางอภิญญา ชูวา ครูชำนาญการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวสุดารัตน์ พิศโสระ พนักงานราชการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นางไพลิน จุไร ครูชำนาญการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นายชัยณรงค์ เอื้อนไธสง ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสมบัติ ทวีฉลาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางชุติมา ใจมั่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสุนิษา เหลือถนอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวพาขัวญ สุมหิรัญ พนักงานราชการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางเถลิง มั่นวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางจินตนา ทรงพระ ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี ครูชำนาญการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางธัญพร คงมั่น ครูชำนาญการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวอรชา หงเพชร์ ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายธวัชชัย อุตตะ ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวคำตา นัดกล้า ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาบัววิทยา
นายเสกสรร สังข์เงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสาวิตรี บุญแน่น ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางน้ำฝน บุญมาก ครูชำนาญการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาววรรณภา งามวงษ์ ครู โรงเรียนตานีวิทยา