ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายสมเจต ใจเมือง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอมร พันชนะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสุขุม ลอยประโคน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนนาบัววิทยา
นายพิสิทธิ์ ศรีโคตร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นายสุเมศ บุญขาว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายชาตรี วรรณโย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นายมนตรี จรัญศรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายเจษฎา โพธิ์ผา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายเอนก ศรีนาค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายประยูร ทองสุทธฺิ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวิตรี ดีประดวง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางสุนทรี เกตุชาติ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนสิรินธร
นางขวัญจิรา วงแหวน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนรัตนบุรี
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนรัตนบุรี
นายธนิตพงษ์ มนต์ดี คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนรัตนบุรี
นายไพทูล หาดคำ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนรัตนบุรี
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนรัตนบุรี
นายวชิระ เดชศิริ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนรัตนบุรี
นายก้องกำพล ไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนรัตนบุรี
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวภาวินี ศรีน้อย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนรัตนบุรี
นายวันชัย นิลหุต คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี
นายธนิตพงษ์ มนต์ดี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี
นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนรัตนบุรี
นายวชิระ เดชศิริ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนรัตนบุรี
นายก้องกำพล ไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนรัตนบุรี
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนรัตนบุรี
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนรัตนบุรี
นางขวัญใจ หมายมี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุภนิจ ประยงค์หอม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนริวรรณ คำสิม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายก้องกำพล ไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนรัตนบุรี
นางจงชญา นวลสะอาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอมร พันชนะ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวชิระ เดชศิริ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนรัตนบุรี
นายอัครวัตน์ คีตภิรมย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอัษฎา นวลสะอาด คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายปรัชญา สายรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนรัตนบุรี
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอมร พันชนะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอัษฎา นวลสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอัครวัตน์ คีตภิรมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายศรัทธา เชิงหอม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวันชัย นิลหุต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนรัตนบุรี
นายวชิระ เดชศิริ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนรัตนบุรี
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนรัตนบุรี
นายก้องกำพล ไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนรัตนบุรี
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนรัตนบุรี
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนรัตนบุรี
นายไพทูล หาดคำ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนรัตนบุรี
นายปริญญา พุ่มไหม คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายวรวิทย์ กมล คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายธงชัย สวัสดี คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายวันชัย นิลหุต คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายวชิระ เดชศิริ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอมร พันชนะ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสุทิตย์ สันทัยพร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
นายสมเจต ใจเมือง คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุขคุม ลอยประโคน คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนนาบัววิทยา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายปรเมศวร์ กััมพูโรจนมงคล คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายอาทิตชัย นามไพร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางวารุณี ทองศรี คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายกิตติพงษ์ มนฑา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นายอนุสรณ์ รัสมิงแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายภูวนัย นนธิจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายมนตรี จรัญศรี คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายเจษฎา โพธิ์ผา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นางกัลยา สุระคนธ์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางนันต์นรี ศิริโชคธนานันท์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นางสาวลำยงค์ แสนมา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นายเจษฎา สอนโกษา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายลิขิต สิงจานุสงค์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนโนนเทพ
นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นายวิชิต โจมสติ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนดอนแรดวิทยา
นางสาวศิริพร ชัยมงคล คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางธัญนันท์ ละอองศรี คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายปฏิวัตร นรสาร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายธนธร สมใจหวัง คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นายยรรยง โสติยา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนตานีวิทยา
นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายคีตะ กระจายศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสังขะ
นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยง คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายธนพัต บรรลือทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายกิตติชาติ แก้วสน คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
นายโกวิทย์ ปลื้มรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายศึกษา จุลเสริม คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นายอาทร วรรณปักสิน คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาววรรณิตา สุขหาได้ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางชญานิศ สมานมิตร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางกุสุมา นาคะเกศ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนแร่วิทยา
นายประเสริฐ์ บุญมาก คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางพนารัตน์ จุลกองฮ้อ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นายยอดชาย เสาทอง คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นายวีรพรรณ มะลิซ้อน คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นายจีระ ศรีชัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายชุมพร เพ่งเล็งดี คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนพญารามวิทยา
นายสฎาษิต สุนทรดี คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนตาเบาวิทยา
นายจุลศักดิ์ ทุหา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นายศราวุธ ถึงสุข คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางณัฐกานต์ พลดงนอก คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประจักษ์ พอกสนิท คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายวิชัย คำขาว คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นายฉันทวิทย์ ควรทอง คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุทธิรักษ์เขตร์ สังข์สาลี คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นายนพัฒน์ สมัญญา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางฉวีวรรณ เหมมันตา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายปริญญา ดวงตา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางรัตนา พรหมลิ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนนาดีวิทยา
นายภานุ ลับโกษา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายณัฐินากร เทียมเงิน คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายตุรงค์ โสภณเกษมสาร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายธนิตพงษ์ มนต์ดี คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายก้องกำพล ไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายไพทูล หาดคำ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวศศิประภา จินพละ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายปริญญา พุ่มไหม คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนรัตนบุรี
นายทันใจ ชูทรงเดช คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายฉัตรนพดล คงยืน คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายสุพินทร์ พุฒตาล คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนดอนแรดวิทยา
นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนหนองอียอวิทยา
นายบุญศักดิ์ บุญจง คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นายยุทธศาสตร์ แก้วดี คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนธาตุศรีนคร
นางจิดาภา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
นายวีรพงษ์ หมายสุข คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนโนนเทพ
นายวิชัย สาลีงาม คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายวรวิทย์ กมล คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนรัตนบุรี
นายธงชัย สวัสดี คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนรัตนบุรี
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนรัตนบุรี