ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายสุวรรณ สายไทย คณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนสังขะ
นายสุวรรณ สายไทย คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นางอุดมพร สิงห์ชัย คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายขันติ จารัตน์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นายสุรพงษ์ รัตนโคตร คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายเพียว พรหมแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายอนุวัฒน์ เหมือนคิด คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายบุญช่วย ถ้วยทอง คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นางสุพิชฌาย์ เทศทอง คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายชัยณรงค์ เงินงาม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายวีระเดช พูนทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นายชูชาติ คิดดึ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นายชวิศ สมบัติวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายอายุ คิดดี คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายสุพิน บุญเยี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายประสงค์ ตอนศรี คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นางสาวพาสันติ บุญธรรม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นายจำรูญ สุขอุ้ม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสังขะ
นายทรงชัย บุญสุยา คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายประยูร ยวงแก้ว คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวสำอางค์ ใจใหญ่ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นายสมพงษ์ โสมสุข คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธนภพ สุภาษา คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายนิรุธ เสาประโคน คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายกำจร สามี คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนดอนแรดวิทยา
นายเรืองยศ สารกิจ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางบุษรินทร์ วรมากุล คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางธนาตา พะนงรัมย์ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางละออ กระแสโสม คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนพญารามวิทยา
นางจุฬาลัย เวชสกล คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสายปัญญา อนันตกาล คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางปานชนก ขันอ่อน คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางจีรา ศรีไทย คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนนาดีวิทยา
นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนสังขะ
นางทัศนพร วิบูลย์อรรถ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางอุรา กันพานิชย์ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายประสงค์ ตอนศรี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนสังขะ
นายจำรูญ สุขอุ้ม คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนสังขะ
นายวิทยา รอบรู้ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนสังขะ
นางสาวพาสันติ บุญธรรม คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนสังขะ
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนสังขะ
นางยุพาพรรณ เกษเมือง คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวกมลรัตน์ บุญเนื่อง คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางวรรณี พูนเสงี่ยมดี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายอายุ คิดดี คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายทรงชัย บุญสุยา คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนิติยาภรณ์ ไกรเสือ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางศุภกร บุญเผย คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายเอกกร สีดามาตย์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางปานระวี มั่นยืน คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายอนัน ขาวงาม คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายโกเมน เห็นได้ตอบ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายเมธาวี บริสุทธิ์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายสมชาย เกตวิจิตต์ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายชรินทร์ มหานาม คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายศรีชัย หวังสม คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายมังกร เป็นสุข คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางนิตยา ทองสระคู คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายฐานะ บุญรอด คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายสุทัศน์ ใจศีล คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายประวิทย์ คดีเวียง คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวสายสุนีย์ เทพสิงห์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายศราวุธ จันทร์วิเศษ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาววิจิตรา ปิดณรงค์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายจำรูญ สุขอุ้ม คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายวิทยา รอบรู้ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวปุณณภา พร้อมแก้ว คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายศรีชัย หวังสม คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายธนดล คำเสมอ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายวรวุฒิ เลื่อนทอง คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นางนุชรี ผิวละออง คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายอาทิตย์ สุขประเสริฐ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนสังขะ
นายโกเมน เห็นได้ตอบ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางจินดาพร บุญหมั่น คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนสังขะ
นายสมชาย เกตวิจิตร คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนสังขะ
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนสังขะ
นายประวิทย์ คดีเวียง คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นางวีณา แววกระโทก คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน โรงเรียนสังขะ
นางยุพาพรรณ เกษเมือง คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายศราวุธ จันทร์วิเศษ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายนรินทร์ อนงค์ชัย คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นางปานระวี มั่นยืน คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายธนดล คำเสมอ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายมนตรี อกอุ่น คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายฐานะ บุญรอบ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวมาริษา เหล่าชัย คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวสุกัญญา หาสุข คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวกิติกัญญา วงคล่อง คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวพรวิไล พลคำมาก คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวเสาวลักษณ์ ดำละออ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวรุ่งทิวา ประมวลรัมย์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายสิริโชค นาคนวล คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวนุศรา ทาจันทร์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวมินตรา ไชยลาภ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวสุภาวดี อินทร์สอาด คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวณัฐติยา เกตขจร คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายเขมทัต แก้วเกษ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวอุ้มบุญ ประทุมแก้ว คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวทิพย์ธิดา เอี่ยมสะอาด คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวอมรรัตน์ ภูจ่าพล คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวสถาพร ภาสดา คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวกนกวรรณ เย็นสุม คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวนิตยา บุดดางาม คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายธนวัฒน์ ปัทวรรณ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวศศินิภา หยีเรืองโรจน์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวนภสร แก้วเนตร คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวสินทวี ชมภูนุช คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวธันยพร เตียนไชย คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายอดุลย์ แก้วสว่าง คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายสหพล เที่ยงกลาง คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายถนัดกิจ สว่างภพ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายชูชาติ คิดดี คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายชวิศ สมบัติวงศ์ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายประสงค์ ตอนศรี คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวมาธวรรณย์ อิงแอบ คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสุพิชฌาย์ เทศทอง คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายชัยณรงค์ แก้วละมุล คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายบุญช่วย ถ้วยทอง คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางภรชนก ใจศีล คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางจินดาพร บุญหมั่น คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาวกุลจิรา ชุมด้วง คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นางสาววีณา แววกระโทก คณะกรรมการจัดสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสังขะ
นายบุญช่วย ถ้วยทอง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน และถ่ายภาพ โรงเรียนสังขะ
นายจำรูญ สุขอุ้ม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน และถ่ายภาพ โรงเรียนสังขะ
นางสาวพาสันติ บุญธรรม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน และถ่ายภาพ โรงเรียนสังขะ
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน และถ่ายภาพ โรงเรียนสังขะ
นางธัญชนก สุตวณิชย์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน และถ่ายภาพ โรงเรียนสังขะ
นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน และถ่ายภาพ โรงเรียนสังขะ
นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน และถ่ายภาพ โรงเรียนสังขะ
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน และถ่ายภาพ โรงเรียนสังขะ
นางสาวแคทรียา วังเย็น คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน และถ่ายภาพ โรงเรียนสังขะ
นายอายุ คิดดี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายประสงค์ ตอนศรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนสังขะ
นายจำรูญ สุขอุ้ม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนสังขะ
นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนสังขะ
นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนสังขะ
นางสาวสุวิมล บุญเสริม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนสังขะ
นางสาววรกร สิงห์ทอง คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย