ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายประเทียร แก้วชนะ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสาลี มณีศรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวิบูลย์ บัวเงิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวินัย ศิริเวช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางผกาวดี สุวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอธิชา มีสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสมศักดิ์ พิศเพ็ง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางศริญ เชยคำแหง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอัญชลี มะลิหวล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอำพา ปรากฎชื่อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา ชนะชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพิทยา สาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายบุญประเสริฐ วันดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวศนัญญา สุขตาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางพนม สุวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฏฐิยา ชิดนอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอุทัย สมเพ็ชร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางจันทิรา เกตุโสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายยรรยง วงค์คำจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวศศิยาภรณ์ สร้อยแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวทิชากร ชาญศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายจตุพร ยอดลี คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพอย สุดจำนง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนสิรินธร
นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฏฐิยา ชิดนอก คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวรวุฒิ แยบดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวนิตยา จันทร์แดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวกนกอร หมื่นเจริญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุเทพ กรุงพิทักษ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนรัตนบุรี
นายรัชพล สวยรูป คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพัลลภ พัวพันธุ์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพัลลภ พัวพันธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนิรันดร โลกาสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางสาวนันท์ณภัส เนื้อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเดชา คิดกล้า คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางกาญจนา พรหมบุตร คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายถนอม บุญโต คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นางกนกอร ซื่อตรง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางรุ่งทิวา หล่าเเสนเมือง คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายรัชพงษ์ อ่อนอก คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวนิตยา พยัคฆะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายพลาจินตวรรธน์ ประดับศรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพัลลภ พัวพันธุ์ คณะกรรมการกลาง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายอาทิตย์ พรมตวง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายพีระพนธ์ ทองศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวินัย ศิริเวช คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายรัชพงษ์ อ่อนอก คณะกรรมการกลาง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอธิชา มีสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุนิศา สุดจำนง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนสิรินธร
นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์ คณะกรรมการกลาง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพอย สุดจำนง คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นายประเทียร แก้วชนะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสำลี ธนูแก้ว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนธาตุศรีนคร
นายขวัญชัย ถึงดี คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายวินัย ศิริเวช คณะกรรมการกลาง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายจักรพงษ์ เจริญพร คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางกาญจนา พรหมบุตร คณะกรรมการกลาง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนิรันดร์ ถนอมทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายพัทยา ห่อทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายคณิน อินทร์ชู คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุวรรณา คำมณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายพิทยา สาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางพะยอม สีมาวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกิจกรรม โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นายจตุพร ยอดลี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายรัชพล สวยรูป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพรรณิภา มาลีหวล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายเอกพล สีบาง คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนหนองอียอวิทยา
นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวเบญจวรรณ พอกพูน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวกนกพร พรมมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายเดชา คิดกล้า คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางพยอม สีมาวงษ์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นายพรชัย ซ่ำศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนตานีวิทยา
นางลัดดา นาสาวงศ์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสมัย ปานทอง คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นายเสงี่ยม วงศ์พล คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นายชำนาญ เกตุโสระ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นายสุดใจ ศรีใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นายทศพร สมพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นายรัชพงษ์ อ่อนอก คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวินัย ศิริเวช คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสันติ นามสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายสุโขทัย เครือศรี คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางจีราพร เอ็นดู คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางประภา แข่งขัน คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวอารุณี บุญยืน คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุบรรณิภา แก่นแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกิ่งดาว ผงทวี คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอำพา ปรากฏชื่อ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกาญจนา พรหมบุตร คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการกลาง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการกลาง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการกลาง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการกลาง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการกลาง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางรัตนา เนื่องขันตรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุนิสา กะการดี คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวกมลวัฒน์ สิมมา คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางนเรศินี แข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกันตภณ อังสนุ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประสบสุข บุตรงาม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนิรุท โบราญประสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์