ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสมศักดิ์ บุญโต คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายวสันต์ ปัญญาธานี คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายแชม มุ่งดี คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางสุมณี บูรณ์เจริญ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นายนิวัฒน์ โพธิมาศ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายมนัด เทศทอง คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนแร่วิทยา
นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นายวายุคล จุลทัศน์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายประเสริฐ พิสมัย คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสิรินธร
นายภัทรพล หมวกเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสิรินธร
นางประจวบ บุญพอก คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสิรินธร
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสิรินธร
นายสมชิต พันตาแสง คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายไกรสร ธุนาสูรย์ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางศิวพร นิลเนตร คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายชูชาติ ชูแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายทองดี ศรีวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางราตรี พลเยี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายทองดี ศรีวิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสมชิต พันตาแสง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายไกรสร ธุนาสูรย์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางศิวพร นิลเนตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายชูชาติ ชูแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายครรชิต วงศ์เหิม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางราตรี พลเยี่ยม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสมชิต พันตาแสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสุชาติ ศรีเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางราตรี พลเยี่ยม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวรสกร ใบบัว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเสาวภา ทองนำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางบังอร ชูแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางวรรณา สิยาชีพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวอวดี บัณฑิตนิธิกุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอัชฏาพร ใจใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสิรินธร
นางอลิษา พิมวงษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนสิรินธร
นายชูชาติ ชูแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายพิเชฐ นับถือดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายนภดล หมายถูก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายอภิสิทธิ์ ว่องไว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวราตรี พลเยี่ยม คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายนภดล หมายถูก คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายพิเชฐ นับถือดี คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางบังอร ชูแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายพิเชฐ นับถือดี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเสาวภา ทองนำ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวอภิญญา วงค์คำจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวรสกร ใบบัว คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายไพรัตน์ ทองเถาว์ คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 1) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางภักษร มหาเทียนธำรง คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 1) โรงเรียนสังขะ
นางลำเพียร นามสวัสดิ์ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 1) โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสมร แสงชำนิ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 1) โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวรสกร ใบบัว คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 2) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางวรรณา สิยาชีพ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 2) โรงเรียนสิรินธร
นางศริญ เชยคำแหง คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 2) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายบรรจง สดสี คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 2) โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางชริตา ภาวสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 3) โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุพน สุกแสง คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 3) โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นางฐายิกา ดวงพร คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 3) โรงเรียนสังขะ
นางจันทิรา เกตุโสระ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 3) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางชูศรีธัญญาลักษณ์ สมานรักษ์ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 3) โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวนิฤมน มั่นยืน คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 4) โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุปราณี นาคงาม คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 4) โรงเรียนสิรินธร
นางวริษฐา นิ้วทอง คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 4) โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางจันทรากานต์ ถนัดค้ำ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางมะลิวรรณ อะนุติ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 1 โรงเรียนสังขะ
นางลัดดา ม่วงอร่าม คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางปิยรัตน์ ไพรสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 1 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางดวงใจ อินทชัย คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 1 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวเสาวภา ทองนำ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางวันวิสา บุญวงศ์ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 2 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางปรารถนา นิสังรัมย์ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 2 โรงเรียนสิรินธร
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 2 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 3 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเนตรหทัย รัตนจันทรา คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางศิริวรรณ จงภักดี คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางกรรณิการ์ ถมปัทม์ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุนันทา นาเจริญ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนองาน ครู คศ. 3 โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวคนาพร โสฬส คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวคนาพร โสฬส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวคนาพร โสฬส คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวคนาพร โสฬส คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางยุพาพิน ช่วยวัฒนะ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 2) โรงเรียนรัตนบุรี
นางวริศรา สุพรรณ์ คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย (กลุ่ม 4) โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นางสาวปรียาภา จินดาศรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวมัตติกา สุวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวอำภา พันธ์แจ้ง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์