ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายบัญญัติ สมชอบ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายจารุทัศน์ รู้รักษา คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายจำรัส เสียงเพราะ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวเสาวลักษณ์ สุปิงคลัด คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนสิรินธร
นางวิริญญา ดุมกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนรัตนบุรี
นางศศลักษณ์ สมชื่อ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายศราวุธ แพงเจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสนชัย ทวีอินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายสำรวย พันธ์เพ็ง คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายดิสทัต ทองดา คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาคร วัฒนกุล คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวัชรากร ใยแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชรภรณ์ สาสุข คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางทิพวรรณ ยืนยง คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสมยศ กะการดี คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวิชัย คงศิริ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายจำรัส เสียงเพราะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุรัตน์ โสมกุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสมยศ กะการดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาคร วัฒนกุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวกัญญา วงษ์เกิด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชรภรณ์ สาสุข คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางทิพวรรณ ยืนยง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวัชรากร ใยแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา เรืองสุขสุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวมัสสิตา สุรสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวกัญญา วงษ์เกิด คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวัชรากร ใยแก้ว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสมยศ กะการดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชรภรณ์ สาสุข คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวกัญญา วงษ์เกิด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาคร วัฒนกุล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางเยาวลักษณ์ เข็มม่วง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางกรรณิการ์ สายกระสุน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายจำลอง สติภา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางพวงเพชร สายบัวแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางจีราวรรณ์ พูนล้น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางกรรณิการ์ สายกระสุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางเยาวลักษณ์ เข็มม่วง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางเพ็ญศรี กำจัดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางเสือน ตะลาโส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางวันเจียน เหิมฮึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสยาม มั่งคั่ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวมัสสิตา สุรสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายประเสริฐู ใจองอาจ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสินีรัตน์ ชัยมาโย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางวันทนา ยวงทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลาง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางพรภัทร สุขสงวน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางกันยา หลวงยี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางกอบกุล ชำนาญหมอ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสนชัย ทวีอินทร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางกนกวรรณ สมสุระ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางกันทิมา ยวงแก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพิรุณนี สายยศ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาคร วัฒนกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวอำนวย ม่วงอร่าม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook โรงเรียนรัตนบุรี
นางวันเพ็ญ บุญยืน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางนิตยาพร พิมพ์ศรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook โรงเรียนสังขะ
นางวิริญญา ดุมกลาง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสำรวย พันธ์เพ็ง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางรัตติยา แหวนวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางศศลักษณ์ สมชื่อ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางพานทอง ไกรทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายจิรภาส ภูลี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สื่อและนวัตกรรม โรงเรียนสิรินธร
นางสาวบุรี โปรยกลาง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สื่อและนวัตกรรม โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางลำดับ คำเสมอ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สื่อและนวัตกรรม โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวณภัทร เนื่องมี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สื่อและนวัตกรรม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางพัชนี สารศรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สื่อและนวัตกรรม โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางปิยาพัชร์ ยังมี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สื่อและนวัตกรรม โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางทิพวรรณ ยืนยง คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชรภรณ์ สาสุข คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางอำพา ปรากฎชื่อ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอำพา ปรากฎชื่อ คณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์