ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นายวรพงศ์ มีมาก คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนนาดีวิทยา
นายศุภชัย ชาวนา คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายศรีสุนทร ส่งเสริม คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายไพบูรณ์ เมินขุนทด คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนพญารามวิทยา
นายสนอง มุตตะโสภา คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นายชนะศึก จินดาศรี คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นายทศพร สระแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นายคมกฤษ ยินดี คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นายตฤน สุขนวล คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นายประเสริฐ พิสมัย คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นายภัทรพล หมวกเหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสิรินธร
นางประจวบ บุญพอก คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นายประเสริฐ พิสมัย คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นายขรินธร ศรีลานุช คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสิรินธร
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นางอรวรรณ รัมพณีนิล คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นางสำเรียง ศรีเพชร คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นายธิติ ไชยวัฒน์ คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางยุพาจิตรา บุญจรัส คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นางประภา ธุรานุช คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสิรินธร
นางพยอม วิชุมา คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวนงนภัส เงางาม คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพิมล ใจเย็น คณะกรรมการรับลงทะเบียน นวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนนาดีวิทยา
นางดวงดาว คงนุรัตน์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวดวงพร สุขพร้อม คณะกรรมการรับลงทะเบียน นวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวนภาพร พิศวง คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวนงนภัส เงางาม คณะกรรมการรับลงทะเบียน งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางยอดขวัญ กิ่งมณี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางณัฐรียา แบบอย่าง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนธาตุศรีนคร
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ คณะกรรมการรับลงทะเบียน งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสิรินธร
นายปรเมศ กุลรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสิริกร คงกล้า คณะกรรมการรับลงทะเบียน การประกวด Best Practice โรงเรียนสิรินธร
นายพฤษภา กลีบแก้ว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา คณะกรรมการรับลงทะเบียน การประกวด Best Practice โรงเรียนสิรินธร
นายพีรพงษ์ มั่นหมาย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว คณะกรรมการรับลงทะเบียน การประกวดการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนสิรินธร
นายศิริชัย สายยศ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสุนิสา จันทร์จำปา คณะกรรมการรับลงทะเบียน การประกวดการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสำนวน ก่อแก้ว คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสิรินธร
นายแมนพล สุวรรณเสวก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม คณะกรรมการรับลงทะเบียน การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวเกษดาพร จันทร์แสน คณะกรรมการรับลงทะเบียน การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวพรระวี บุญสยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางเพ็ญศรี มีเสนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางสาววริษฐา สมเจริญ คณะกรรมการรับลงทะเบียน การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอัชญา แก่นดี คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย คณะกรรมการรับลงทะเบียน การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอนอนงค์ อินทร์ตา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนภาพร พิศวง คณะกรรมการรับลงทะเบียน การนำเสนอผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวกัลยา คิดอยู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียน การนำเสนอผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวเกศนี นับถือดี คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางสาววาสนา สาลี คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางอัชญา แก่นดี คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางอ่อนสี ศรีเที่ยง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางสาววรากุล ผลาผล คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอำภา กลองชัย คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางสริญญา อินทรนุช คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางรุจิรา มาลาทอง คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวศิรประภา โกสีห์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางสริญญา อินทรนุช คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางปตินุช พรหมบุตร คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนสิรินธร
นางสาววาสนา สาลี คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางสาววรากุล ผลาผล คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอำภา กลองชัย คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โรงเรียนสิรินธร
นางสาวศิรประภา โกสีห์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวเกศนี นับถือดี คณะกรรมการรับลงทะเบียน การเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธร
นางฐานิต ทองศรี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางยุพาจิตรา บุญจรัส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสิรินธร
นางสิริกานต์ วายโศรก คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางพรเทพ เมินขุนทด คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสิรินธร
นางสาวภัทรินทร์ แก้วคำ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสิรินธร
นางสาวกรนันท์ วสุวัชร์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสิรินธร
นางสาวศิรประภา โกสีห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสิรินธร
นางกรรณิการ์ มูลศาสตร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนภาพร พิศวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสมบูรณ์ กะการดี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางยอดขวัญ กิ่งมณี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนสิรินธร
นางสำเรียง ศรีเพชร คณะกรรมการประสานงาน โรงเรียนสิรินธร
นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นางอรอุมา สำรวมจิตร คณะกรรมการประสานงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอรวรรณ รัมพณีนิล คณะกรรมการประสานงาน โรงเรียนสิรินธร
นางยุวธิดา ลอยประโคน คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวนภาพร พิศวง คณะกรรมการประสานงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนสิรินธร
นางจงเจษต์ ปิตาทะสังข์ คณะกรรมการประสานงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนสิรินธร
นางสาวพรนภา พุทธานุ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนรัตนบุรี
นางอัชญา แก่นดี คณะกรรมการประสานงาน โรงเรียนสิรินธร
นางรุจิรา มาลาทอง คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนสิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ คณะกรรมการประสานงาน โรงเรียนสิรินธร
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล คณะกรรมการประสานงาน โรงเรียนสิรินธร
นายทองอ่อน เสาเวียง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอนัญญา สุขไกร คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสุภาวดี เขียวหวาน คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางพรเทพ เมินขุนทด คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุนันทา นามสว่าง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอณานิการ์ บุญเจียม คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางกิ่งดาว ผงทวี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจรรยา มากพงศ์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นางอรอุมา สำรวมจิตร คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาวเยาวเรศ หมู่ดี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายพิรุณ ไพสนิท คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสิริกร คงกล้า คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสิรินธร
นางสมใจ บุญโต คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางวรรณี มณีพงศ์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวด Best Practice โรงเรียนสิรินธร
นางอัญญารัตน์ ลือขจร คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนรัตนบุรี
นางศรัณย์ภรณ์ พึ่งชาติ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสุนันทา นามสว่าง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวด Best Practice โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวน้ำทิพย์ ชัยพินิจ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวด Best Practice โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางกลิ่นมณี วันนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวด Best Practice โรงเรียนรัตนบุรี
นางสุภาพร เจือจันทร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางรมีนตา เขียวอ่อน คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางพรรณนิภา เปรมภิรักษ์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางฉวีสุข เสร็จพร้อม คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นายปรเมศ กุลรัตน์ คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสุพจน์ ประดับศรี คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสำเรียง ศรีเเพชร คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ คณะกรรมการจัดสถานที่ โรงเรียนสิรินธร
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการประกวด Best Practice โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายพรหม ผูกดวง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร