ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายพิทักษ์ สุปิงคลัด คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายทวีศักดิ์ สนสี คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีจันทร์ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายเมธี ชัยมาโย คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนนาบัววิทยา
นายเสมา ขวัญทอง คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นายเฉลิมชัย แสนสุข คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นางสาวทองใบ ตลับทอง คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางกิมาภรณ์ เติมสุข คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายปารมี นามโสม คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายสมเกตุ ใจเมือง คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายภักดี เติมสุข คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสมใจ บุญโต คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายไพบูลย์ หัดรัดชัย คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายจรูญ ชัยยิ่ง คณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายพิทักษ์ สุปิงคลัด คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางกิมาภรณ์ เติมสุข คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายปารมี นามโสม คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายสมเกตุ ใจเมือง คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอำไพ มุลาลินน์ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางวรรณวณัฐ บุญมา คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายจรูญ ชัยยิ่ง คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอำไพ มุ่งสันติ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
นายธนาวุฒิ ใสกระจ่าง คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายอวยชัย สมเสมอ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นางนพาพร ฮีกเหิม คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นายณัฐกฤษฐ์ ภูมิสูง คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางดวงดาว ทาระสาร คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสังขะ
นายกิตตินันท์ ปัญญาเอก คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางจิระพร ชื่นพิมาย คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนนาบัววิทยา
นายเจษฎา เสริมแสง คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนธาตุศรีนคร
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายภักดี เติมสุข คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายไพบูลย์ หัดรัดชัย คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายธีระวัฒน์ สุระศร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางประไพวรรณ สมจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุชาดา สามาลย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายสุวรรณ ก้านเหลือง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายสมเกตุ ใจเมือง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายอดุลย์ บุราคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรวิทย์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายจรูญ ชัยยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสมใจ บุญโต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางจันทา สังโสมา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางปภังกร นาเมืองรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอำไพ มุลาลินน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางวรรณวณัฐ บุญมา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุวภัทร สวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอารีรัตน์ ไชยศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวเกวลี มูลชาลี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางเยาวลักษณ์ ประทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวศิริขวัญ ทองไทย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอำไพ มุลาลินน์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางวรรณวณัฐ บุญมา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุชาดา สามาลย์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางเยาวลักษณ์ ประทุม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายจรูญ ชัยยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายไพบูลย์ หัดรัดชัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางดวงดาว ทางสาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ โรงเรียนสังขะ
นางรัตติยา ภิญโญภาพ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางชุลิตา ชโลมรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นายวัชรพล เที่ยงปา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนตาเบาวิทยา
นายณรงค์ศักดิ์ สุดรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนแร่วิทยา
นายไพบูลย์ หัดรัดชัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางมัทนียา เสียงสนั่น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นายธนา ใสกระจ่าง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวอำไพ มุลาลินน์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางวรรณวณัฐ บุญมา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางกิมาภรณ์ เติมสุข คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางปารมี นามโสม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายภักดี เติมสุข คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูวิธิการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางนภาพร ฮึกเหิม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูวิธิการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายจรูญ ชัยยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานครูวิธิการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายไพบูลย์ หัดรัดชัย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ทำรายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางปภังกร นาเมืองรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ทำรายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอารีรัตน์ ไชยศรี คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ทำรายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุชาดา สามาลย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ทำรายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางเยาวลักษณ์ ประทุม คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ทำรายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวศิริขวัญ ทองไทย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ทำรายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ทำรายงานเป็นรูปเล่ม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน