ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายแสน แหวนวงศ์ คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายทวีศักดิ์ สนสี คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร
นายนิเวศน์ เนินทอง คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายยรรยงค์ วงศ์คำจันทร์ คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายปริญญา พุ่มไหม คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรัตนบุรี
นายบัญญัติ สมชอบ คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุวรรณ สายไทย คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสังขะ
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายทองดี ศรีวิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษางานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายนิเวศน์ เนินทอง คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายจีระพรรณ เพียรมี คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายศุภชัย ภาสกานนท์ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจารุวรรณ บุญโต คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวจงบุญ จากภัย คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางกชพร ธรรมวิเศษ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นายศักดา ศรีผาวงศ์ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายรณนภากาศ สุพรรณไกรสีห์ คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นายวิชิตชัย แข่งขัน คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นางสิริวิมล ทองเชิด คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายภูมินทร์ เจริญสุข คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวพนมพร แก้วใส คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายชยพล บุตรศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางกชพร นาคประดา คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวงามจิตร สมงาม คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางศิวพร นิลเนตร คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางจินตนา วงษ์สุนทร คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายชวลิตร วรรณดี คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร (Admin) งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร (Admin) งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายนิติวัฒน์ สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร (Admin) งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายณกรณ์ บำรุงธรรม คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร (Admin) งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร (Admin) งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายโกศล วงษ์สุนทร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายปรีชา สีตะแกะ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโนนเทพ
นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวงามจิตร สมงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางกชพร นาคประดา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายนิติวัฒน์ สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายณกรณ์ บำรุงธรรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางวัชรภรณ์ สำรวมจิต คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน วิจัยในชั้นเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายปรียพงษ์ เจริญดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางกุสุมา แสนสุข คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน วิจัยในชั้นเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร
นายธนชัย ชัยศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายวรเทพ บุญประกอบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน วิจัยในชั้นเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายพีรภาพ ประภาสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายนิกูล วงศ์สินนาค คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางณัชชา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสุภัญญู ศรีโท คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน วิจัยในชั้นเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธาตุศรีนคร
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายฉวิน บุญยงค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร
นายสุเทพ เทียมคลี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายเก่งกานต์ แก่นดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจารีรัตน์ พลศรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสังขะ
นายชันทวิทย์ ควรทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธนชัย ชัยศรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางณัชชา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์งานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางอรพินท์ สมาธิกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางเกษมณี ศรสระน้อย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางวารุณี หมายสุข คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางจินตนา วงษ์สุนทร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน วิดีโอคลิปการสอน การใช้สื่อหรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ Social media ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน วิดีโอคลิปการสอน การใช้สื่อหรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ Social media ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายพรพนม สานุสันต์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน วิดีโอคลิปการสอน การใช้สื่อหรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ Social media ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน วิดีโอคลิปการสอน การใช้สื่อหรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ Social media ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายชวลิตร วรรณดี คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวงามจิตร สมงาม คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายชวลิตร วรรณดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายวรเทพ บุญประกอบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธนชัย ชัยศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายพีรภาพ ประภาสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางกชพร นาคประดา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวงามจิตร สมงาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายประวิทย์ วงษ์เก่า คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางมณี นรสาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร
นางอนงค์นาฏ จันทา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน วิจัยในชั้นเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน วิดีโอคลิปการสอน การใช้สื่อหรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ Social media ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย