ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

ระบบเปิดการลงทะเบียนนำเสนอผลงานตั้งแต่วันที่ 21-31 สิงหาคม พ.ศ.2560

1.การรับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานนั้นไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาจากโรงเรียน แต่ผู้เข้าร่วมงานต้องมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ในวันที่ 8 ก.ย. 2560 ณ จุดอำนวยการประจำศูนย์กลุ่มสาระฯ ของท่าน เพื่อให้ศูนย์กรอกข้อมูลเข้าระบบ
2.การรับเกียรติบัตร ผู้เข้านำเสนอผลงานงานสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หลังจากนำเสนอผลงานและได้รับอนุมัติจากศูนย์ฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น