ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นางอมร พันชนะ คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นายสุคุม ลอยประโคน คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน นาบัววิทยา
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน สุรวิทยาคาร
นายสมเกตุ ใจเมือง คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวลำยงค์ แสนมา คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน ช้างบุญวิทยา
นายสุธี แดงงาม คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน พระแก้ววิทยา
นายบุญร่วม สมาน คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน โคกยางวิทยา
นายปรีชา วงศ์หินกอง คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน โนนแท่นพิทยาคม
นายสมหมาย แก้วกัญหา คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางโฉมศรี มะลิงาม คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน สนมวิทยาคาร
นางเจริญศรี กลีบแก้ว คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน สุรินทร์ราชมงคล
นายโชคชัย สินใหม่ คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายสฎาษิต สุนทรดี คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน ตาเบาวิทยา
นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน สุรวิทยาคาร
นายชาตรี วรรณโย คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน ไทรแก้ววิทยา
นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน วีรวัฒน์โยธิน
นางวารุณี ทองศรี คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน จอมพระประชาสรรค์
นางสุดารัตน์ คงอินทร์ คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสุนทรี เกตุชาติ คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน สิรินธร
นางสาวิตรี ดีประดวง คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน สุรวิทยาคาร
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สิรินธร
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุรวิทยาคาร
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอดิศร วรรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพัลลภ พัวพันธุ์ คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายรัชพงษ์ อ่อนอก คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวินัย ศิริเวช คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางวารุณี ทองศรี คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จอมพระประชาสรรค์
นายปรีชา วงศ์หินกอง คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โนนแท่นพิทยาคม
นายสนธยา สาลีทอง คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายโชคชัย สินใหม่ คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายสมเกตุ ใจเมือง คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวลำยงค์ แสนมา คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้างบุญวิทยา
นายพรศักดิ์ ไพรสินธ์ คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พรมเทพพิทยาคม
นายศิริชัย แก้วเขียวงาม คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศรีไผทสมันต์
นางโฉมศรี มะลิงาม คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สนมวิทยาคาร
นายศุภชัย พิมพ์ศรี คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังขะ
นายสมหมาย แก้วกัณหา คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศีขรภูมิพิสัย
นางเจริญศรี กลีบแก้ว คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุรวิทยาคาร
นางสาวสุดารัตน์ คงอินทร์ คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วีรวัฒน์โยธิน
นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รัตนบุรี
นายกิตติพงษ์ มณฑา คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บุแกรงวิทยาคม
นายวชิระ เดชศิริ คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รัตนบุรี
นางสาวิตรี ดีประดวง คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุรวิทยาคาร
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอดิศร วรรณะ คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรี คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางฉวีวรรณ เหมมุขดา คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แกศึกษาพัฒนา
นายสุคุม ลอยประโคน คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาบัววิทยา
นางประภาวดี บุญเยี่ยม คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ยางวิทยาคาร
นายสฎาษิต สุนทรดี คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตาเบาวิทยา
นางนารีวรรณ คำสิม คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุรวิทยาคาร
นายอเนก ศรีนาค คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สวายวิทยาคาร
นางกัญญาณัฐ เมืองศรี คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศรีปทุมพิทยาคม
นายชาตรี วรรณโย คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไทรแก้ววิทยา
นางสาวทองใบ ตลับทอง คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังขะ
นางขวัญจิรา วงแหวน คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พญารามวิทยา
นายสุเมศ บุญขาว คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เทนมีย์มิตรประชา
นายบุญร่วม สมาน คณะกรรมดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โคกยางวิทยา
นายสุคุม ลอยประโคน คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน นาบัววิทยา
นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน สุรวิทยาคาร
นางขวัญจิรา วงแหวน คณะกรรมการตัดสิน หรือประเมินผลงาน พญารามวิทยา
นางนารีวรรณ คำสิม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายอัษฎา นวลสะอาด คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายสุทธิรักษเขตร์ สังสาลี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายพรศักดิ์ ไพรสินธ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ พรมเทพพิทยาคม
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอดิศร วรรณะ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้มาศึกษาดูงาน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้มาศึกษาดูงาน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้มาศึกษาดูงาน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรี คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้มาศึกษาดูงาน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้มาศึกษาดูงาน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวลำยงค์ แสนมา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ช้างบุญวิทยา
นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพรศักดิ์ ไพรสินธ์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร พรมเทพพิทยาคม
นายปรีชา วงศ์หินกอง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โนนแท่นพิทยาคม
นายอดิศร วรรณะ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางนารีวรรณ คำสิม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรวิทยาคาร
นางจงชญา นวลสะอาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรวิทยาคาร
นางสาวมาลี สุขยาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรวิทยาคาร
นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอดิศร วรรณะ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์