ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นางภฺริตา จันทสุข คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สิรินธร
นางบุญมี กิ่งก้านจันทร์ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สิรินธร
นายแสน แหวนวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ สุรวิทยาคาร
นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สังขะ
นายแชม มุ่งดี คณะกรรมการอำนวยการ ท่าสว่างวิทยา
นางปภาดา เจียมเมืองปัก คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นางดลนภา พุ่มพุฒ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นางสุมณี บูรณ์เจริญ คณะกรรมการอำนวยการ บึงนครประชาสรรค์
นายบุญเจือ โฉมใส คณะกรรมการอำนวยการ วีรวัฒน์โยธิน
นางกิมาภรณ์ เติมสุข คณะกรรมการอำนวยการ วีรวัฒน์โยธิน
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน คณะกรรมการอำนวยการ วีรวัฒน์โยธิน
นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการอำนวยการ สุรวิทยาคาร
นายอาทร เสาสูง คณะกรรมการอำนวยการ สุรวิทยาคาร
นางสาวนิศารัตน์ นิลศักดิ์ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ สิรินธร
นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ คณะกรรมการอำนวยการ สุรวิทยาคาร
นางมลิวัลย์ บุญเย็น คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ สิรินธร
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการอำนวยการ วีรวัฒน์โยธิน
นายธีระวัฒน์ สุระศร คณะกรรมการอำนวยการ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอัมพร คนึงเพียร คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นางนรินทร โพธิ์สิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ วีรวัฒน์โยธิน
นายเอนก นรสาร คณะกรรมการอำนวยการ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอุรัจชา เตียงทอง คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นางประใพวรรณ สมจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการ วีรวัฒน์โยธิน
นายธนภพ สุภาษา คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายอาทร เสาสูง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายอนุสรณ์ จันทสุข คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานการผลิตสื่อหรือนวัตกรรม สิรินธร
นางปานชนก ขันอ่อน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายนายอรนนท์ มุ่งดี คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานการผลิตสื่อหรือนวัตกรรม สิรินธร
นายวีระยุทธ พิมวงษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวกวิตา ดินธิสาร คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานการผลิตสื่อหรือนวัตกรรม สุรวิทยาคาร
นางสาวฝน ทองสะอาด คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานการผลิตสื่อหรือนวัตกรรม รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายสงัด ศรีผ่องงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวกวิตา อินธิสาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางกานต์ทิงา สาแก้ว คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานการผลิตสื่อหรือนวัตกรรม เทนมีย์มิตรประชา
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายสมบัติ พวงศิริ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวง คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงงาน สิรินธร
นายสมเกตุ ใจเมือง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงงาน สิรินธร
นางสาวไลบา อุดมทวีพร คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงงาน สุรวิทยาคาร
นางสุมณี บูรณ์เจริญ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน บึงนครประชาสรรค์
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน วีรวัฒน์โยธิน
นายศุภชัย ราชนู คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงงาน สุรวิทยาคาร
นางวิมลวรรณ งามสะอาด คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน วีรวัฒน์โยธิน
นายเอนก นรสาร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน วีรวัฒน์โยธิน
นางประใพวรรณ สมจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน วีรวัฒน์โยธิน
นางทัศนพร วิลูลย์อรรถ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุวิมล วิมาร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีตัมภวา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกมลชนก ธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน วีรวัฒน์โยธิน
นายประสิทธิ์ ตะวันหะ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย สิรินธร
นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย สิรินธร
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย สังขะ
นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน วีรวัฒน์โยธิน
นายกฤษฏากร แก่นดี คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นายวีระยุทธ พิมวงษา คณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางสุมณี บูรณ์เจริญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม บึงนครประชาสรรค์
นางกิมาภรณ์ เติมสุข คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นางธัญญารัตน์ เจริญศิริ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกฤติกา สุทธิธรรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นางวรรณวณัฐ บุญมา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวศิริขวัญ ทองไทย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวธัญญรัตน์ แก่นสาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นางประใพวรรณ สมจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วีรวัฒน์โยธิน
นายแชม มุ่งดี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ท่าสว่างวิทยา
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร วีรวัฒน์โยธิน
นางนรินทร โพธิ์สิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร วีรวัฒน์โยธิน
นายเอนก นรสาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร วีรวัฒน์โยธิน
นางจันทา สังโสมา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร วีรวัฒน์โยธิน
นายขวัญชัย ถึงดี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร วีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร วีรวัฒน์โยธิน
นางประใพวรรณ สมจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร วีรวัฒน์โยธิน
นายฐิตินันท์ ครบสิ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร วีรวัฒน์โยธิน
นายแชม มุ่งดี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ท่าสว่างวิทยา
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล วีรวัฒน์โยธิน
นายแชม มุ่งดี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ท่าสว่างวิทยา
นางสมใจ บุญโต คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล วีรวัฒน์โยธิน
นายบุญเจือ โฉมใส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ โชคเพชรพิทยา
นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกรรณิการ บุญทัพไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล วีรวัฒน์โยธิน
นางยุวดี ชมชื่นดี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ วีรวัฒน์โยธิน
นางศุภชาติ ม่วงอร่าม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล วีรวัฒน์โยธิน
นางเตือนใจ พวงเพ็ชร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ วีรวัฒน์โยธิน
นางสุวิมล บุญโต คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ วีรวัฒน์โยธิน
นางศิริพร ใจเมือง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล วีรวัฒน์โยธิน
นายนายกัมปนาท คงนุรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ วีรวัฒน์โยธิน
นายวรเชษฐ์ บุญยงค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล วีรวัฒน์โยธิน
นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ วีรวัฒน์โยธิน
นางปภังกร นาเมืองรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล วีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ วีรวัฒน์โยธิน
นายธีรวีร์ พรหมพัชรพล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล วีรวัฒน์โยธิน
นางประใพวรรณ สมจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ คณะกรรมการกลาง วีรวัฒน์โยธิน
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการกลาง วีรวัฒน์โยธิน
นางประใพวรรณ สมจันทร์ คณะกรรมการกลาง วีรวัฒน์โยธิน
นางนรินทร โพธิ์สิงห์ คณะกรรมการกลาง วีรวัฒน์โยธิน
นายเอนก นรสาร คณะกรรมการกลาง วีรวัฒน์โยธิน
นายธีรวัฒน์ สุระศร คณะกรรมการกลาง วีรวัฒน์โยธิน
นางปานชนก ชันอ่อน คณะกรรมการกลาง วีรวัฒน์โยธิน
นายนิรุช เสาประโคน คณะกรรมการกลาง โคกยางวิทยา
นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล คณะกรรมการกลาง สุรวิทยาคาร
นายเชิด ชูตาลัด คณะกรรมการกลาง จอมพระประชาสรรค์
นายไพรัตน์ ทองเถาว์ คณะกรรมการกลาง บุแกรงวิทยาคม
นางดารา ปุยะติ คณะกรรมการกลาง รัตนบุรี