ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายวรพงศ์ มีมาก คณะกรรมการดำเนินงาน นาดีวิทยา
นายสมชัย นามสว่าง คณะกรรมการดำเนินงาน โคกยางวิทยา
นายธรรมนูญ มีเสนา คณะกรรมการดำเนินงาน ตาเบาวิทยา
นายบุญศักดิ์ บุญจูง คณะกรรมการดำเนินงาน ยางวิทยาคาร
นายบุญชู ดัชถุยาวัตร คณะกรรมการดำเนินงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นายบัญญัติ สมชอบ คณะกรรมการดำเนินงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นายภูมินทร์ เจริญสุข คณะกรรมการดำเนินงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นางวรรณา ทรงศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นางรุ่งทิวา ผลเกิด คณะกรรมการดำเนินงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นางดวงตา บุติมาลย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล คณะกรรมการดำเนินงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นายทรงชัย บุญสุยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายไพสิทธิ์ คงทน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายสิทธิพล นามสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายไผ่ พรมเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายพุทธวรรษ พันชนะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สำโรงทาบวิทยาคม
นายศุภชัย บุติมาลย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สำโรงทาบวิทยาคม
นายอรุณ ประทัยงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สำโรงทาบวิทยาคม
นายอดูนเดช คำนุ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สำโรงทาบวิทยาคม
นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สำโรงทาบวิทยาคม
นายเด่น ทรงศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวสิริพร บุญสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายเทิดทูน ทองแม้น คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายณกรณ์ บำรุงธรรม คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายบัญญัติ สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นางละออ กระแสโสม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน พญารามวิทยา
นางปราณีต เหล่าสกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน รัตนบุรี
นายวิทยา รอบรู้ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน สังขะ
นางสุทัศนี ใจกล้า คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน นารายณ์คำผงวิทยา
นางรุ่งทิวา ผลเกิด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นางวรรณา ทรงศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นางวิไลวรรณ โสแก้ว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นายศุภชัย บุติมาลย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นายอรุณ ประทัยงาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นายอดูนเดช คำนุ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นายณัชพล สมนึก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวชนิสรา สายหอม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวน้ำอ้อย บุญมาก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นายสมศักดิ์ โพธิ์แสน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นางดวงตา บุติมาลย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวสิริพร บุญสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว สำโรงทาบวิทยาคม
นางวิไลวรรณ โสแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สำโรงทาบวิทยาคม
นางวรรณา ทรงศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สำโรงทาบวิทยาคม
นายพุทธวรรษ พันชนะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สำโรงทาบวิทยาคม
นางธนาตา พะนงรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เชื้อเพลิงวิทยา
นางรุ่งทิวา ผลเกิด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สำโรงทาบวิทยาคม
นางดวงตา บุติมาลย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวสิริพร บุญสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สำโรงทาบวิทยาคม
นายนิวัติ โสแก้ว คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สำโรงทาบวิทยาคม
นายสุทธิพจน์ พุฒวัจน์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวกชกร พลคงนอก คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สำโรงทาบวิทยาคม
นายณัชพล สมนึก คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สำโรงทาบวิทยาคม
นายณกรณ์ บำรุงธรรม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สำโรงทาบวิทยาคม
นายชาญณรงค์ มุมทอง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สำโรงทาบวิทยาคม
นางวริษฐา นิ้วทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สำโรงทาบวิทยาคม
นางวันวิสา บุญวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวจิราพร ฉัตรเกาะ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวน้ำอ้อย บุญมาก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สำโรงทาบวิทยาคม
นางดวงตา บุติมาลย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สำโรงทาบวิทยาคม
นายภูมินทร์ เจริญสุข คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลและรายงานผล สำโรงทาบวิทยาคม
นางวรรณา ทรงศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลและรายงานผล สำโรงทาบวิทยาคม
นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลและรายงานผล สำโรงทาบวิทยาคม
นายศุภชัย บุติมาลย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลและรายงานผล สำโรงทาบวิทยาคม
นางรุ่งทิวา ผลเกิด คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลและรายงานผล สำโรงทาบวิทยาคม
นางดวงตา บุติมาลย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลและรายงานผล สำโรงทาบวิทยาคม
นายแสน แหวนวงศ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา สุรวิทยาคาร
นายไพชยนต์ จันทเขต คณะกรรมการที่ปรึกษา จอมพระประชาสรรค์