ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายองอาจ สุจินพรัหม คณะกรรมการอำนวยการ สุรพินท์พิทยา
นายดนัย คำผุย คณะกรรมการอำนวยการ สุรพินท์พิทยา
นายทศพร สระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ สุรพินท์พิทยา
นายชอบ พรหมบุตร คณะกรรมการอำนวยการ สุรพินท์พิทยา
นายประหยัด ทองทา คณะกรรมการอำนวยการ สุรพินท์พิทยา
นายวิชิตชัย แข่งขัน คณะกรรมการอำนวยการ สุรพินท์พิทยา
นายพนม ลำดวนหอม คณะกรรมการอำนวยการ สุรพินท์พิทยา
นายประสิทธิ์ ยอดทองดี คณะกรรมการอำนวยการ สุรพินท์พิทยา
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร คณะกรรมการอำนวยการ เมืองลีงวิทยา
นายเดชา คิดกล้า คณะกรรมการอำนวยการ สุรพินท์พิทยา
นางสาวศิริลัีกษณ์ อินขาว คณะกรรมการอำนวยการ สุรพินท์พิทยา
นายเดชา คิดกล้า คณะกรรมการรับลงทะเบียน สุรพินท์พิทยา
นายธิติ นิลแก้ว คณะกรรมการรับลงทะเบียน สุรพินท์พิทยา
นางสาวถิณณ์ธารา จินดาศรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน สุรพินท์พิทยา
นายภิญญา สุจินพรัหม คณะกรรมการรับลงทะเบียน สุรพินท์พิทยา
นางสาวธินัญชนก เพ่งเล็งดี คณะกรรมการรับลงทะเบียน สุรพินท์พิทยา
นายธิติ นิลแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ สุรพินท์พิทยา
นายบัณฑิต ขาวงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ สุรพินท์พิทยา
นายประณต ชุบสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ สุรพินท์พิทยา
นายชัยกร สุขนิรันดร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ สุรพินท์พิทยา
นายมนตรี แป้นจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ สุรพินท์พิทยา
นายภิญญา สุจินพรัหม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ สุรพินท์พิทยา
นายPel Chhleav คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวธินัญชนก เพ่งเล็งดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรพินท์พิทยา
นางลำเพียร นามสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรพินท์พิทยา
นางกาญจนา ยุพการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรพินท์พิทยา
นางสาวจินตนาภรณ์ ภาษาดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรพินท์พิทยา
นางสาววนิดา ฮาตระวัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรพินท์พิทยา
นางสาวธินัญชนก เพ่งเล็งดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรพินท์พิทยา
นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว คณะกรรมการประเมินผล สุรพินท์พิทยา
นายอัฐพงศ์ จาุรุทรัพย์สดใจ คณะกรรมการประเมินผล สุรพินท์พิทยา
นางสาวภัทราวรรณ จันตะ คณะกรรมการประเมินผล สุรพินท์พิทยา
นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี คณะกรรมการประเมินผล สุรพินท์พิทยา
นางสาวธินัญชนก เพ่งเล็งดี คณะกรรมการประเมินผล สุรพินท์พิทยา
นายประณต ชุบสุวรรณ คณะกรรมการประเมินผล สุรพินท์พิทยา