ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นางสาวเสาวภา ทองนำ คณะกรรมการตัดสิน จอมพระประชาสรรค์
นายไพชยนต์ จันทเขต คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางพจนีย์ มีมาก คณะกรรมการตัดสิน วีรวัฒน์โยธิน
นายทองดี ศรีวิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายสมาน ขุมทอง คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางสุพน สุกแสง คณะกรรมการตัดสิน พรมเทพพิทยาคม
นางสาวพรรณสินี่ เหมาะดีหวัง คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวรัตปราณี เรืองผา คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางปิยรัตน์ ไพรสินธุ์ คณะกรรมการตัดสิน สินรินทร์วิทยา
นางสาวรสกร ใบบัว คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางปรารถนา นิสงรัมย์ คณะกรรมการตัดสิน สิรินธร
นางนพรัตน์ วิวาสุข คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางวรรณกร พณพจณ์ คณะกรรมการตัดสิน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุช คณะกรรมการตัดสิน นารายณ์คำผงวิทยา
นางลำเพียร นามสวัสดิ์ คณะกรรมการตัดสิน สุรพินท์พิทยา
นางสาวเสาวภา ทองนำ คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางเนตรหทัย รัตนจันทรา คณะกรรมการตัดสิน โชคเพชรพิทยา
นายถนอม จินดาศรี คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายบุญทัน สาระ คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางพจนพร กรองไตร คณะกรรมการตัดสิน ชุมพลวิทยาสรรค์
นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางจุฬาภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายทวีชัย กลีบบัว คณะกรรมการตัดสิน รัตนบุรี
นางราตรี พาหา คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางบังอร ชูแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายวัชระ โกติรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางวันวิสา บุญวงศ์ คณะกรรมการตัดสิน สำโรงทาบวิทยาคม
นายพีระพันธ์ เสริมศิริ คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวรสกร ใบบัว คณะกรรมการตัดสิน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายนภดล หมายถูก คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางภักษร มหาเทียนธำรง คณะกรรมการตัดสิน สังขะ
นางสาวภัทธิรา สุมาลี คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายสมชาย จันทร์สมุทร คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางชริตา ภาวสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสิน สุรวิทยาคาร
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวมนัสวี เวชกามา คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า คณะกรรมการตัดสิน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางวัลลดา วรทัต คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางชริตา ภาวสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางจันทิรา เกตุโสระ คณะกรรมการตัดสิน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวศศิวิมล พูนชัย คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ คณะกรรมการตัดสิน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวภัทรภร สมานสวน คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางวริษฐา นิ้วทอง คณะกรรมการตัดสิน สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวศรัณยรัตน์ วัฒนะรัตน์ คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางสาวลฎาภา สะปะศิริ คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางรัตนา รัตนกาญจน์ คณะกรรมการตัดสิน สิรินธร
นายสมปอง ประทุมปี คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางสาววิลาวัณย์ โภคทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน แร่วิทยา
นางสาวสุพรรณี มณีศรี คณะกรรมการดำเนินงาน ไทรแก้ววิทยา
นางสาวศิริวรรณ พิมพ์ทอง คณะกรรมการดำเนินงาน ขวาวใหญ่วิทยา
นางจิรัฐยา สุทธิโฉม คณะกรรมการตัดสิน ประสาทวิทยาคาร
นายบรรจง สดสี คณะกรรมการดำเนินงาน ตานีวิทยา
นางสาวศุภมาศ ชูชี คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ คณะกรรมการตัดสิน จอมพระประชาสรรค์
นางเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์ คณะกรรมการตัดสิน สิรินธร
นางฐิตินันท์ เจริญเมือง คณะกรรมการตัดสิน รัตนบุรี
นางศริญ เชยคำแหง คณะกรรมการตัดสิน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางจันทรากานต์ ถนัดค้า คณะกรรมการตัดสิน บัวเชดวิทยา
นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย คณะกรรมการดำเนินงาน วีรวัฒน์โยธิน
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง คณะกรรมการดำเนินงาน แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสุวภา ภิญโญภาพ คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางรัมภ์รดา เครือศรี คณะกรรมการตัดสิน รัตนบุรี