ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายศรีสุนทร ส่งเสริม คณะกรรมการอำนวยการ แนงมุดวิทยา
นายทวีโชค งามชื่น คณะกรรมการอำนวยการ ตั้งใจวิทยาคม
นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ บัวเชดวิทยา
นางกนกพร สร้อยจิต คณะกรรมการอำนวยการ ประสาทวิทยาคาร
นายอภินันท์ จันทเขต คณะกรรมการอำนวยการ พนมดงรักวิทยา
นายวีรพงศ์ หมายสุข คณะกรรมการอำนวยการ โนนเทพ
นางสุนันทา ศิลาอ่อน คณะกรรมการอำนวยการ ไทรแก้ววิทยา
นายศรีสุนทร ส่งเสริม คณะกรรมการดำเนินงาน แนงมุดวิทยา
นายทวีโชค งามชื่น คณะกรรมการดำเนินงาน ตั้งใจวิทยาคม
นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน บัวเชดวิทยา
นายอภินันท์ จันทเขต คณะกรรมการดำเนินงาน พนมดงรักวิทยา
นายวีรพงศ์ หมายสุข คณะกรรมการดำเนินงาน โนนเทพ
นางกนกพร สร้อยจิต คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางทิพวรรณ ยืนยง คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายสมยศ กะการดี คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายวัชรากร ใยแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวกัญญา วงษ์เกิด คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายจารุทัศน์ รู้รักษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายอาทร เสาสูง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายอรรถพร ชะม้ายเมียง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางทิพวรรณ ยืนยง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวนำ้ฝน แก้วแฉล้ม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวกัญญา วงษ์เกิด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร ประสาทวิทยาคาร
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร ประสาทวิทยาคาร
นายวัชรากร ใยแก้ว คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประสาทวิทยาคาร
นายบุญร่วม กลิ่นหอม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ สุรวิทยาคาร
นายวิชาญ เวชสถล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ สุรินทร์ราชมงคล
นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประสาทวิทยาคาร
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประสาทวิทยาคาร
นายอำนาฎ รักชื่อดี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประสาทวิทยาคาร
นายอรรถพร ชะม้ายเมียง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประสาทวิทยาคาร
นางสุภาพร ลอยทอง คณะกรรมการตัดสินด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางสินีรัตน์ ชัยมาโย คณะกรรมการตัดสินด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้ช่วย วีรวัฒน์โยธิน
นายประเสริฐ ใจองอาจ คณะกรรมการตัดสินด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางเฉลิมชาติ งาขาว คณะกรรมการตัดสินด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้ช่วย สิรินธร
นางนุจรีย์ ภักดีกลาง คณะกรรมการตัดสินด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้ช่วย สิรินธร
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา คณะกรรมการตัดสินด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นางอำพา ปรากฏชื่อ คณะกรรมการตัดสินด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวิชาญ เวชสถล คณะกรรมการตัดสินด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สุรินทร์ราชมงคล
นางกันยา หลวงยี คณะกรรมการตัดสินด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ คณะกรรมการตัดสินด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จอมพระประชาสรรค์
นางศศลักษณ์ สมชื่อ คณะกรรมการตัดสินด้านโครงการ/กิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) วีรวัฒน์โยธิน
นางกันทิมา ยวงแก้ว คณะกรรมการตัดสินด้านโครงการ/กิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) กระเทียมวิทยา
นางกนกวรรณ สุมสาระ คณะกรรมการตัดสินด้านโครงการ/กิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) แตลศิริวิทยา
นายสุทิศ ก่อแก้ว คณะกรรมการตัดสินด้านโครงการ/กิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) นาดีวิทยา
นางยุพิน บรรเทพ คณะกรรมการตัดสินด้านโครงการ/กิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) จอมพระประชาสรรค์
นายจีรภาส ภูลี คณะกรรมการตัดสินด้านงานวิจัยในชั้นเรียน สิรินธร
นางกอบกุล ชำนาญหมอ คณะกรรมการตัดสินด้านงานวิจัยในชั้นเรียน สุรวิทยาคาร
นางสุนทรี ก่อกุศล คณะกรรมการตัดสินด้านงานวิจัยในชั้นเรียน สุรวิทยาคาร
นายสำรวย พันธุ์เพ็ง คณะกรรมการตัดสินด้านงานวิจัยในชั้นเรียน เทนมีย์มิตรประชา
นางอมรรัตน์ พันธุ์เพ็ง คณะกรรมการตัดสินด้านงานวิจัยในชั้นเรียน เทนมีย์มิตรประชา
นางรัตติยา แหวนวงศ์ คณะกรรมการตัดสินด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ศีขรภูมิพิสัย
นางชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรม คณะกรรมการตัดสินด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวชุติประภา วรรณศรี คณะกรรมการตัดสินด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง สนมวิทยาคาร
นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ คณะกรรมการตัดสินด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง สำโรงทาบวิทยาคม
นางเยาวรัตน์ พรหมสา คณะกรรมการตัดสินด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง จอมพระประชาสรรค์
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมการตัดสินด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรอาเซ๊ียนศึกษา (ASEAN Curiiculum Sourecbook: ACS) ประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ คณะกรรมการตัดสินด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรอาเซ๊ียนศึกษา (ASEAN Curiiculum Sourecbook: ACS) ประสาทวิทยาคาร
นางวิริญญา ดุมกลาง คณะกรรมการตัดสินด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรอาเซ๊ียนศึกษา (ASEAN Curiiculum Sourecbook: ACS) สุรวิทยาคาร
นางวัลลภา สุขบันเทิง คณะกรรมการตัดสินด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรอาเซ๊ียนศึกษา (ASEAN Curiiculum Sourecbook: ACS) ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางบังอร สหัสชาติ คณะกรรมการตัดสินด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรอาเซ๊ียนศึกษา (ASEAN Curiiculum Sourecbook: ACS) โคกตะเคียนวิทยา