ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายวรวุฒฺ จันศรี คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน สุรวิทยาคาร
นายวีรยุทธ พิมพวงษา คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน สุรวิทยาคาร
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ คณะกรรมการดำเนินการ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายวสันต์ ปัญญาธานี คณะกรรมการดำเนินการ สนมวิทยาคาร
นายศุภชัย ชาวนา คณะกรรมการดำเนินการ สุรินทร์ภักดี
นายวสันต์ คำเกลี้ยง คณะกรรมการดำเนินการ กาบเชิงวิทยา
นายอำนาจ นวนิล คณะกรรมการดำเนินการ เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ คณะกรรมการดำเนินการ จารย์วิทยาคาร
นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ คณะกรรมการดำเนินการ ทุ่งมนวิทยาคาร
นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์ คณะกรรมการดำเนินการ โคกตะเคียนวิทยา
นายชิน ไทยยิ่ง คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นายประยุทธ มะลิงาม คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นายภัทรพล หมวกเหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางมะลิ บุญสุยา คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางสาวดรรชนี ใจดี คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นายสุนทร กิ่งจันทร์ คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางกาญจนา พุ่มไหม คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางยุพาจิตรา บุญจรัส คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางสำเรียง ศรีเพชร คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางสาวดวงพร สุขพร้อม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สุรวิทยาคาร
นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สิรินธร
นางอรอุมา สำรวมจิต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สุรวิทยาคาร
นางสาวนภาพร พิศวง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สิรินธร
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สิรินธร
นางสาวกมลทิพย์ ประวิง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สุรวิทยาคาร
นางสาวปิยนุช มาลีหวล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน บุแกรงวิทยาคม
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สิรินธร
นางสาวอโนทัย ดาทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน มหิธรวิทยา
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สุรพินท์พิทยา
นางสาวสมฤดี อุ่นใจ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สุรวิทยาคาร
นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สิรินธร
นายทองอ่อน เสาเวียง วิทยากรสาธิตการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สุรวิทยาคาร
นางอรวรรณ รัมพณีนิล วิทยากรการบรรยายเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ สิรินธร
นางเฉลิมวรรณ แพงพูงา คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน ศรีไผทสมันต์
นางประภา ธุรานุ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สุรวิทยาคาร
นางพิไลวรรณ ผิวสร้อย คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สนมวิทยาคาร
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สุรวิทยาคาร
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน ประสาทวิทยาคาร
นางยุวธิดา ลอยประโคน คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สิรินธร
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน แร่วิทยา
นางวรรณี มณีพงศ์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สิรินธร
นางสิริกานต์ วายโศรก คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สวายวิทยาคาร
นายณัฐกฤษฏ์ ภูมิสูง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สุรพินท์พิทยา
นางสาวศรีสุดา เจริญยิ่ง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน หนองสนิทวิทยา
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สิรินธร
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สุรวิทยาคาร
นางกลิ่นมณี วันนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน รัตนบุรี
นางอุทัยวรรณ จงอุตส่าห์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รัตนบุรี
นางยุพาจิตรา บุญจรัส คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน สิรินธร
นางสาวกษมา ลาดสะอาด คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน สุรวิทยาคาร
นายอนันต์ ชาตะศิริ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รัตนบุรี
นายสมบูรณ์ กะการดี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ประสาทวิทยาคาร
นางฐานิต ทองศรี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน สุรพินท์พิทยา
นางสาวดรรชนี ใจดี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน สิรินธร
นางสาวเยาวเรช หมู่ดี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน สุรินทร์ราชมงคล
นางยุวดี ผูกดวง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ประสาทวิทยาคาร
นางสิริกร คงกล้า คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน สิรินธร
นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน สุรวิทยาคาร
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย จอมพระประชาสรรค์
นางเพทาย จิตธรรม คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางสาวยอดขวัญ กิ่งมณี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางพรเทพ เมินขุนทด คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางสุนันทา นามสว่าง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นายคำพูน วันนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย รัตนบุรี
นายวิชัย ลาธิ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสำเรียง ศรีเพชร คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สิรินธร
นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย วีรวัฒน์โยธิน
นางสมใจ บุญโต คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย วีรวัฒน์โยธิน
นางรัชนี ผลเกิด คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย ศรีไผทสมันต์
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สิรินธร
นายปรเมธ กุลรัตน์ คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายสุนทร กิ่งจันทร์ คณะกรรมการจัดสถานที่ สิรินธร
นายบูรพิชญ์ เครือวัลย์ คณะกรรมการจัดสถานที่ สิรินธร
นายนรินทร เซียนโห คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายประเวศ ธรรมมา คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ์ คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายสง่า คำรินทร์ คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายสุพจน์ ประดับศรี คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายปรเมธ กุลรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายสุนันท์ เครือยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สิรินธร
นายพีรพงษ์ มั่นหมาย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายพิรุณ ไพสนิท คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายธิติ ไชยวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายเชื่อม รัตนกาญจน์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายแมนพล สุวรรณเสวก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสาวรุจิรา ราชรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสาวสริญญา อนุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสาวปฏิญญา สอนกล้า คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสาวจิรัฐกานต์ สมานรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสาวอัชญา อนุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางกาญจนา พุ่มไหม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สิรินธร
นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สิรินธร
นางสาวจิรัฐกานต์ สมานรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สิรินธร
นายสุนทร กิ่งจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สิรินธร
นางกาญจนา พุ่มไหม คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สิรินธร
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สิรินธร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สิรินธร
นางสาวปฏิญญา สอนกล้า คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สิรินธร
นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน สิรินธร
นายสุนทร กิ่งจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน สุรวิทยาคาร
นางสิริกร คงกล้า คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน สิรินธร
นางสาวอัชญา อนุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน สิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน สิรินธร
นางปตินุช พรหมบุตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน สิรินธร
นางฉวีสุข เสร็จพร้อม คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย นาดีวิทยา
นายพรหม ผูกดวง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน โคกตะเคียนวิทยา
นางยุวธิดา ลอยประโคน คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางศรัณย์ภรณ์ พึ่งชาติ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร