ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายวสุเทพ ฉิมถาวร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ประสาทวิทยาคาร
นายสนชัย ทวีอินทร์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร สุรพินท์พิทยา
นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายเรืองณวิน มีดินดำ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร พนมดงรักวิทยา
นายเอกพล สีบาง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมชุมนุม/ชมรม/เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หนองอียอวิทยา
นายพิสิษฐ์ แวงสันเทียะ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมชุมนุม/ชมรม/เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สุรพินท์พิทยา
นายนฤดล คงนุรัตน์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมชุมนุม/ชมรม/เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ วีรวัฒน์โยธิน
นายนฤพันธ์ ภักดี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมชุมนุม/ชมรม/เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โคกยางวิทยา
นางรัตติยา ภิญโญภาพ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแนะแนว โชคเพชรพิทยา
นางสาวปิยะพัชร์ เครือนิล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแนะแนว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางบุญยืน สุขสำโรง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแนะแนว ลานทรายพิทยาคม
นางเทียนสว่าง ศูนย์กลาง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแนะแนว สุรวิทยาคาร
นางกุลธิดา ไชยเกษมวิไลพร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแนะแนว สุรวิทยาคาร
นายสุนทร พลศรี คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายไพบูลย์ ศิริมา คณะกรรมการดำเนินงาน ขนาดมอญพิทยาคม
นางดวงใจ ชนะกุล คณะกรรมการดำเนินงาน สุรินทร์พิทยาคม
นายอายุ คิดดี คณะกรรมการดำเนินงาน พระแก้ววิทยา
นายอนุชา หลิมศิริวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน บัวเชดวิทยา
นายสรรนิธิ เผ่าพันธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ธาตุศรีนคร
นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ลานทรายพิทยาคม
นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน มัธยมทับทิมสยาม 04
นายพนม ลำดวนหอม คณะกรรมการดำเนินงาน เทพอุดมวิทยา
นายสุวรรณ สายไทย คณะกรรมการดำเนินงาน กระเทียมวิทยา
นางอุดมพร สิงห์ชัย คณะกรรมการดำเนินงาน ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายขันติ จารัตน์ คณะกรรมการดำเนินงาน มัธยมศรีลำเภาลูน
นายสุพิณ บุญเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินงาน ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายบุญสมชัย ฟองนวล คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายบุญช่วย ถ้วยทอง คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายมนัด เทศทอง คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายนัฐกฤษฏ์ ภูมิสูง คณะกรรมการดำเนินงาน สุรพินท์พิทยา
นายเกริกวิทย์ จันทเขต คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางมนฤดี ทองเรือง คณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางภาวดี สิงคะนิภา คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี คณะกรรมการดำเนินงาน ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายวสุเทพ ฉิมถาวร คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายศรีชัย หวังสม คณะกรรมการดำเนินงาน กระเทียมวิทยา
นายสมชาย ปิยไพร คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายนฤดล คงนุรัตน์ คณะกรรมการดำเนินงาน วีรวัฒน์โยธิน
นายนฤพันธ์ ภักดี คณะกรรมการดำเนินงาน โคกยางวิทยา
นางกุลธิดา ไชยเกษมวิไลพร คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางสาวผกายมาศ ศรีตะลานุกต์ คณะกรรมการดำเนินงาน สิรินธร
นางบุญยืน สุขสำโรง คณะกรรมการดำเนินงาน ลานทรายพิทยาคม
นางพรพิมล อินโนสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายวีระเดช พูนทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นางสาวพาสันติ บุญธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายปกรณ์ บัวแย้ม คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายเอกกร สีดามาตย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายอนัน ขาวงาม คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายเมธาวี บริสุทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายธนวัฏ สิงห์แป คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นางดวงดาว ทาระสาร คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นางสาวพัชรีพร ฉั่วศิริพร คณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นายบุญสมชัย ฟองนวล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายสุกิจ เมืองงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายวิทยา รอบรู้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายนฤชา ประทุมมา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายอนุสรณ์ ธรรมมะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายสุภาษ หวลระลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายประจักษ์ ปรากฏมาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายกอบชัย จำปาหอม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายล้วน วิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายพิสิษฐ์ สุวฤทธิยาธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายปกรณ์ บัวแย้ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายชยุตพงศ์ สามิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สังขะ
นายมนัด เทศทอง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นายสกุลศึก บุราคร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นายสุรพงศ์ สุขสิน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นายศักดิ์ชาย รุ่งเรือง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นายศุภสิทธิ์ สุขอุ้ม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นายอาทิตย์ อภัยพจน์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นายอนุชา อรโมน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นายพิริยะ ดวงชัย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นายวุฒิชัย แหมทอง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นางสาวแคทรียา วังเย็น คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นางสาวสาธิตา กิ่งเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นายพันธรักษ์ ลำดวนหอม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นางสาวดรุณี เหมาะหมาย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการผลงานดีเด่น สังขะ
นายคีตะ กระจายศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ สังขะ
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ สังขะ
นายปกรณ์ บัวแย้ม คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ สังขะ
นายวีระเดช พูนทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว วางแผนดำเนินงาน สังขะ
นางฐายิกา ดวงพร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว วางแผนดำเนินงาน สังขะ
นางสาวกุลจิรา ชุมด้วง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว วางแผนดำเนินงาน สังขะ
นางจินดาพร บุญหมั่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว วางแผนดำเนินงาน สังขะ
นางสาวฉวีวรรณ ถาวรเลิศ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว วางแผนดำเนินงาน สังขะ
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว วางแผนดำเนินงาน สังขะ
นางสาวภาลฎา ภาสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ รายงานตัว วางแผนดำเนินงาน สังขะ
นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สังขะ
นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สังขะ
นางอินถวา รุจิยาปนนท์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สังขะ
นางสาวแคทรียา วังเย็น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สังขะ
นางสาวสาริตา กิ่งเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สังขะ
นางธัญญา ธรรมมะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สังขะ
นางสาวฉวีวรรณ ถาวรเลิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สังขะ
นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สังขะ
นายสุริเยศวร์ พิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สังขะ
นายสุรศักดิ์ กิตติกรองทอง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สังขะ
นางดวงดาว ทาระสาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สังขะ
นางพัชรีพร ฉั่วศิริพร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สังขะ
นายมนัด เทศทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สังขะ
นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สังขะ
นางจีรัชญา นาคแสง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สังขะ
นางสาววิเศษศิษฐ์ โสวภาค คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สังขะ
นางสาวสุวิมล บุญเสริม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สังขะ
นายปกรณ์ บัวแย้ม คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สังขะ
นางดวงดาว ทาระสาร คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สังขะ
นางสาวสมฤดี โนนใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สังขะ
นางน้ำผึ้ง พิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สังขะ
นางสาวพัชรีพร ฉั่วศิริพร คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สังขะ
นางสาวมาริสา อินทรามะ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล สังขะ