ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ คณะกรรมการอำนวยการ ศีขรภูมิพิสัย
นายชวลิตร วรรณดี คณะกรรมการอำนวยการ ศีขรภูมิพิสัย
นายปิยวัฒน์ ศรีไสว คณะกรรมการอำนวยการ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายจีรพรรณ เพียรมี คณะกรรมการอำนวยการ บุแกรงวิทยาคม
นายไสว บำรุงธรรม คณะกรรมการอำนวยการ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวพนมพร แก้วใส คณะกรรมการอำนวยการ ศีขรภูมิพิสัย
นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการอำนวยการ ศีขรภูมิพิสัย
นายทวี เจริญรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการอำนวยการ ศีขรภูมิพิสัย
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายไสว บำรุงธรรม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวพนมพร แก้วใส คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกชพร สีหะวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายชวลิตร วรรณดี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายทวี เจริญรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายชวลิตร วรรณดี คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายไสว บำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวพนมพร แก้วใส คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกชพร สีหะวงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสุณี ยืนยาว คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวปนัดดา สมานจิตร คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายกิจติกร จำปางาม คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายสุเทพ เทียมคลี คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายเก่งกานต์ แก่นดี คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายชันทวิทย์ ควรทอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสิรภัทร สังข์ขาว คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวรจนา วังสันต์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายสมัชชา แก้วกันหา คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางบุษบา จรัญศรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายทวี เจริญรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกชพร สีหะวงษ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุชัญญา สำราญ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวขวัญชนก สำราญ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวบุหงา สำนักนิตย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนันธิดา พรายระหาร คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุณิสา พวงประยงค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนันทพัทธ์ รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสิริพร สาธร คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอัจฉรา จินวิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวรุ่งนภา สำนัก คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนุชนารถ ร่วมจิต คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจันจิรา เพ็ชรงา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจุฑามาศ ทองหลอม คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุดาภรณ์ เติมกระโทก คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวพรพิมล ไชยพร คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกิตติญา แก้วกันหา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวศุกลภัทร มุมทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกชพร สีหะวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นายสมัชชา แก้วกันหา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวขวัญชนก สำราญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุชัญญา สำราญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอัจฉรา จินวิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจีรศักดิ์ ศิริรจน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นายวรัญชิต กล้าจริง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นายสมัชชา แก้วกันหา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกชพร สีหะวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวบุหงา สำนักนิตย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนันธิดา พรายระหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุชัญญา สำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวขวัญชนก สำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวบุษบา จรัญศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวรจนา วังสันต์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นายฉวิน บุญยงค์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นายสมัชชา แก้วกันหา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวบุหงา สำนักนิตย์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนันธิดา พรายระหาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุชัญญา สำราญ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวขวัญชนก สำราญ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นายยุทธพงษ์ คำจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นางอรอนงค์ เนตรถาวร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและประมวลผล ศีขรภูมิพิสัย
นายไสว บำรุงธรรม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายฉวิน บุญยงค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายนิติวัฒน์ สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางอรอนงค์ เนตรถาวร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายพิพัฒน์ มุมทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายยุทธพงษ์ คำจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายชันทวิทย์ ควรทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายสมัชชา แก้วกันหา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายทวี เจริญรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุชัญญา สำราญ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวขวัญชนก สำราญ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมนำเสนอสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สิรินธร
นางวิมลวรรณ งามสะอาด คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมนำเสนอสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมนำเสนอสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นางมยุรา ถาพรผาด คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมนำเสนอสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายศุภัญญู ศรีโท คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมนำเสนอสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ธาตุศรีนคร
นางสาวสุวคนธ์ ทองแม้น คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ สำโรงทาบวิทยาคม
นางเสาวณีย์ หยิบล้ำ คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ แตลศิริวิทยา
นางประไพ เพียรมี คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางกุสุมา แสนสุข คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ สิรินธร
นางจิตใส จินดาศรี คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ จอมพระประชาสรรค์
นายประเสริฐ นามพูน คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน สิรินธร
นางจารีรัตน์ พลสรี คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน สังขะ
นางจินตนา วงษ์สุนทร คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ชุมพลวิทยาสรรค์
นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางรัตติยา ภิญโญภาพ คณะกรรมการประเมินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน โชคเพชรพิทยา